Vad är ett examenstillfälle?

kvinna_dator_i_famnen

Examenstillfälle  är de dagar när en studerande/examinand som avlägger en fristående examen visar sin yrkesskicklighet i genuin arbetsmiljö i för branschen specifika arbetsuppgifter.

Längden på varje bransch examenstillfällen beskrivs i det avtal man som utbildningsanordnare gjort upp med varje enskild bransch specifika examenskommission.

Examenstillfället bedöms utgående från bedömningskriterierna för respektive examensdel.

Innan examinanden påbörjar sitt examenstillfälle bör den personliga planen för examenstillfället godkännas av den ansvarige för personlig tillämpning eller  examensmästaren samt av bedömaren på arbetsplatsen.

Redan i personliga tillämpningen vid avläggande av examen görs en preliminär plan på var, hur och när examenstillfällena görs. Beroende på bransch kan examinanden själv söka platsen eller sedan koordinerar kompetensplaneraren.

Examensprestationen kan vid behov kompletteras, så att alla krav på yrkesskicklighet påvisas på ett tillförlitligt sätt. Exempelvis om ett krav på yrkesskicklighet (taget ut social- och hälsovård)gäller att påvisa att man kan handleda i användning och underhåll av teknologi som stöder rehabilitering och det visar sig att inte gå att genomföra på den arbetsplats examinanden skall göra sitt examenstillfälle, så bör kompletterande metoder användas. Kompletterande metod kan vara att i skrift beskriva eller videoinspelning. Examinanden har även möjlighet att muntligt komplettera prestationen vid bedömningsmötet efter examenstillfället.

Examenstillfället sker på den egna arbetsplatsen eller i slutet av inlärning i arbetet inom en förberedande utbildning. Examinanden utför vanligen 2-5 examenstillfällen, beroende på examen.

I den bedömningsdiskussion eller bedömningsmöte som avslutar examenstillfället deltar förutom arbetsgivar- och arbetstagarbedömarna också en representant för utbildningssektorn, samt examinanden själv. En av bedömarna bör vara utbildad examensmästare.

Denna bedömningsgrupp benämns även treparts organet.

Efter att examinanden gjort sin självvärdering, avlägsnar sig examinanden. Nu diskuterar bedömningsgruppen bedömningsförslaget och delger sedan examinanden detta. Bedömningsförslaget skickas sedan till ifrågavarande bransch examenskommission för fastställande.

Det är önskvärt att den som fungerar som bedömare har utbildning för det. På så vis kan vi försäkra oss om rättvisa och kvalitet i utbildningen. Läs mera om handledar - och bedömarutbildning.