SORA- lösningar vid olämplighet för studier

nv_familj_i_papper

"Syftet med SORA-författningarna (lösningar vid olämplighet för studier) är att förbättra säkerheten i utbildningen och i det efterföljande arbetslivet och att öka utbildningsanordnarnas och examensarrangörernas möjligheter att ingripa i frågor som gäller studerandens olämplighet och säkerhet. Med författningsändringarna vill man främja patient- och kundsäkerheten, trafiksäkerheten, minderårigas säkerhet samt säkerheten för de studerande själva och säkerheten på arbetsplatserna."

SORA-författningarna tillämpas vid följande examina hos Fortbildningscentrum Prakticum:

  • Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • Grundexamen inom social- och hälsovård
  • Grundexamen i barn- och familjearbete

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet och Grundexamen inom social- och hälsovård:

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:

  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
  • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Grundexamen i barn- och familjearbete

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:

  • en psykisk eller fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom symptom på psykotisk nivå eller en depression som allvarligt försämrar funktionsförmågan, en allvarlig social fobi
  • annan sjukdom eller funktionsnedsättning som äventyrar hälsan eller säkerheten för den studerande själv eller andra som deltar i eller arbetar med praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Läs mer om SORA på Undervisnings- och kulturministeriets hemsida.