Livslångt lärande

kultur_penslar

Vuxnas motiv att börja studera är olika. Någon kanske vill utveckla sin yrkeskompetens och framskrida i karriären. En del önskar slutföra studier som blivit på hälft, ibland kan hot om arbetslöshet vara en orsak till att vuxna börjar studera. Studier i vuxen ålder erbjuder nya sociala kontakter och bidrar till personlig utveckling och ökat välmående. Morgondagens arbetsliv står inför stora utmaningar. En alltmer internationaliserad värld, digitalisering och automatisering leder till att jobb försvinner och nya tillkommer i allt snabbare takt. Denna förändring på arbetsmarknaden leder både till kompetensbrist och förändrade kompetensbehov, vilket leder till nya och förändrade krav på vuxenutbildningen i framtiden. Behovet av yrkesinriktad vuxenutbildning torde därför öka i ännu högre grad än tidigare.

I en ständigt föränderlig värld säkerställer livslångt lärande den bildning och kompetens som framtiden i vårt land bygger på. Kompetenta finländare är vår viktigaste resurs som ligger till grund för välfärden och för framgången i näringslivet. Förmågan att lära sig något nytt är en förutsättning för ökad produktivitet då arbetsinsatserna inte längre ökar till följd av att befolkningen åldras.

Livslångt lärande innebär utveckling i olika situationer i vardagen och arbetet samt deltagande i utbildning. Familjerna, arbetsplatserna och vardagens sociala miljöer är de främsta faktorerna som möjliggör eller hindrar livslångt lärande. Den bästa motivationen är glädjen i att lära sig och möjligheterna att tillämpa nya färdigheter i livet. Genom lärande skapar individen och samhället metoder för att klara sig i förändringarna i omvärlden.

Strategin för livslångt lärande innehåller möjligheter till förlängning och förbättring av arbetskarriärerna. Behovet av att förlänga arbetskarriärerna förutsätter kännbar förstärkning av vuxenutbildningen. Det behövs flexibla utbildningsmöjligheter som kan reagera på plötsliga situationsändringar. Utbildningsutbudet bör anpassas enligt efterfrågan på utbildning, vilket förutsätter att de individuella behoven beaktas och mer lärande på arbetsplatserna. Kunnande som har förvärvats på olika sätt ska identifieras och erkännas i samband med antagningen av studeranden och uppgörandet av den personliga tillämpningen av studierna. I vuxenutbildningen ska hänsyn tas till det kunnande som studeranden förvärvat i arbetslivet, fritidsverksamheten och under tidigare studier. Genom erkännande av kunnandet främjas rörligheten inom utbildningssystemet. När utbildningen planeras ska flexibilitet, valfrihet och individuella studievägar vara i fokus.

Helena Öhman, undervisningsråd vid Utbildningsstyrelsen