Kundernas respons är guld värd!

business_kugghjul

I Fortbildningscentrum Prakticum har vi som målsättning att förenkla kvalitetsledningen så långt det går. Vi har delat in vår verksamhetsledning i tre huvudprocesser, de bygger på de tre skedena i den personliga tillämpningen i fristående examenssystemet: 1. personlig tillämpning i ansökningsskedet 2. personlig tillämpning vid avläggande av examen 3. personlig tillämpning vid förvärvande av yrkesskicklighet

Enligt de här tre indelningarna har vi beskrivit vår verksamhet, vad vi håller på med och vem som ansvarar för vad, så kallade processbeskrivningar. Enligt samma indelning har vi tillsatt processteam som leds av en processägare. Processägaren ansvarar för att processen utvärderas kontinuerligt och att processbeskrivningen är up-to-date. Vi har på en tidslinje ritat upp när utvärdering görs i våra verksamheter.

20140407_bloggbild

För utvärderingen använder vi responssystemet AIPAL. Det används även för den kontinuerliga nationella utvärderingen av fristående examenssystemet. Vi kan alltså jämföra resultatet av våra utvärderingar i process 1 och 2 med de nationella resultaten. Vår målsättning är att vara bättre än det nationella medeltalet, för process 3 har vi egna målsättningar.

Två gånger i året (december och maj) har vi planerings- och utvecklingsdagar. Till de här dagarna har processägaren tillsammans med processteamet sammanställt resultaten och satt upp utvecklingsförslag för de punkter vi inte uppnått målsättningen. Under dagarna slår vi fast vilka utvecklingsarbeten som skall göras, resurser och tidtabell för att vi ska uppnå målsättningen.

Kundernas respons är guld värd. Kunderna är studerande, examinander, kursdeltagare och samarbetspartners. I utvärderingarna besvarar kunderna hur de upplever att vår verksamhet fungerar i de olika processerna. Den här responsen tar vi på högsta allvar och den hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

Nu hoppas vi på lite vårvärme och ser fram emot våra planerings- och utvecklingsdagar i maj :)