Handledarens roll - från informationsutdelare till handledare av inlärning

shutterstock_157316891

Examenshandledarens roll som handledare för examinander inom det fristående examenssystemet är mångfacetterad och lägger individen i fokus. Handledaren handleder examinanderna under inlärningen och inför inlärning i arbete-perioder och examenstillfällen, ansvarar för den personliga tillämpningen vid olika skeden av studierna och handhar kommunikationen med examinander och möjliga läroavtalsplatser.

Eftersom det är fråga om fristående studier och det görs en personlig tillämpning och personlig plan för inlärning i arbete för varje examinand, är kommunikationen med examinanderna av största vikt och att ha tillit båda vägarna underlättar kommunikationen i alla situationer. Varje examinand är olik den andra och i den personliga tillämpningen tar man i beaktande den enskilda individen och hans/hennes situation och förutsättningar för studier och lämpligaste studieformerna. Det gäller att vara lösningsorienterad, att helt enkelt vara villig att hitta de bästa lösningarna för examinanden för att säkerställa att studierna framskrider och att yrkesskickligheten uppnås.

shutterstock_127168298

Handledarens roll - från informationsutdelare till handledare av inlärning

Som examenshandledare och utbildare har jag ett ansvar över det som undervisas, men för att försäkra mig om att det även sker inlärning hos examinanden gäller det att tänka om, att flytta fokus från utbildaren till examinanden. Det viktigaste är ju att examinanden lär sig, inte att jag som utbildare får påvisa mitt kunnande genom att dela ut massvis med information som examinanderna senare kanske minns en bråkdel av.

I rollen som examenshandledare och handledare för inlärning ser jag att examinanden skall vara aktiv och ta ansvar för sin egen inlärningsprocess. Handledaren styr, visar vid behov vägen och möjliggör inlärningen för den studerande och har självklart ansvar över att innehållet och substansen finns till förfogande. Attityden, motivationen och viljan att studera måste dock komma från examinanden för att studierna skall framskrida och slutligen resultera i examen. Som handledare gäller det också att försäkra sig om att teori och praktik möts - att examinanderna förstår hur de kopplar ihop det innehåll de fått med sig i bagaget från läroanstalten med verkligheten och det praktiska arbetet på arbetsplatsen.

Handledaren skall kunna ställa krav på examinander och hitta olika sätt på vilka examinanderna kan påvisa sitt kunnande. Det gäller att vidga vyerna och frångå det traditionella tänkandet med prov och tentamina som enda utvärderingsmetoder och inta även formativ, fortgående bedömning i lärandeprocessen. Av största vikt med tanke på inlärning är också att uppmuntra examinanderna till självevaluering och -reflektion över det egna kunnandet. Denna process kan ses som tidskrävande och inte alltid som helt enkel, men ger möjligheten att fundera över och förstå det centrala innehållet och samtidigt spegla det mot kraven på yrkesskicklighet och det praktiska arbetet.

Examenshandledare på Fortbildningscentrum Prakticum

Som examenshandledare på Fortbildningscentrum Prakticum känner jag mig ibland som en bläckfisk - en arm kommunicerar med examinanderna, både personligen, per telefon och Skype eller FaceTime samt via elektroniska inlärningsmiljön Study@CampusPro, den andra armen planerar studiedagarna medan den tredje förverkligar själva undervisningen och handledningen. Uppgiften för den fjärde armen blir att planera och lägga upp uppgifter i inlärningsmiljön, den femte armen ansvarar för kontakten till arbetsplatserna och den sjätte för att ge personlig handledning åt examinander som behöver det. Arm nummer sju utvecklar kontinuerligt det egna arbetet och sist, men inte minst, har den åttonde armen bedömningen på sitt ansvar. Och det jag här och nu glömt lägger jag på reservarmen som självklart alltid finns till förfogande!