Från planering till inlärning

auditorium

På Fortbildningscentrum Prakticum baserar sig planering och genomförande av undervisning samt studerandes inlärning på 1:1 -pedagogiken, d.v.s. alla studerande har ett eget digitalt verktyg under hela studietiden. För att denna pedagogiska idé inte enbart blir som ett skrivet kapitel i dokumentation och marknadsföring utvecklar våra branschteam den pedagogiska tanken kontinuerligt i någonting som vi kallar idéverkstäder. Sekvensplanering

Planeringen av kurser i den examensförberedande utbildningen baserar sig på utbildarnas sekvensplaner. Olika delar och innehåll presenteras i enlighet med HUR innehållet kommer att förmedlas till studerande och inlärning synliggörs med olika färger. Då blir det lätt att se i vilka delar studerande har passiv tid, när de är aktiva och vilken tid som blir aktiv tid enbart för utbildaren, t.ex. då utbildaren planerar kursen, ger feedback för uppgifter eller gör instruktioner. Här ligger fokus på att försöka öka den aktiva tiden hos studeranden eftersom det är där som den största inlärningen sker hos den studerande.

Screen Shot 2014-11-10 at 10.46.53

Aktivitet - A och O i inlärningen

Den pedagogiska idén ligger i att aktivera studerande i inlärningsprocessen. Tiderna för passivt lyssnande under varje studiedag är förbi, vilket en del vuxenstuderande faktiskt ännu i dagens läge inte riktigt tycker om. Det skulle ju vara sååå skönt att sätta sig ner och “bara lyssna” i några timmar, helst hela dagen. En traditionell föreläsning där utbildaren talar och studerande lyssnar kräver knappt någon aktiv tid av studerande, utan de förblir som passiva lyssnare. Detta gynnar inte inlärningen eftersom forskning påvisar att man i medeltal endast kommer ihåg ca. 10 % av det man enbart hört. Om man lägger till det man ser (t.ex. läser från en presentation), kommer man upp till 20-30%. Grattis - men vart försvann den resterande 70 % av informationen?!

Med dessa fakta i hand strävar vi på Fortbildningscentrum Prakticum att i planering av undervisningen fokusera på att aktivera studeranden genom diskussioner, pararbeten, övningar mm. Genom aktivering på olika sätt ger vi också möjligheter för flera att lära sig mera eftersom vi alla har olika lärstilar och de traditionella föreläsningarna mest gynnar dem som bäst lär sig genom att lyssna (auditiv inlärningsstil). Självklart att det inte helt och hållet går att frångå de traditionella föreläsningarna och det är inte heller meningen, men tyngdpunkten läggs på att se den studerande som producent och förmedlare av information. Därtill är interaktionen med utbildaren samt studerande emellan av största vikt för att säkerställa förståelsen bakom olika saker och fenomen.