Fördelar av läroavtalsutbildning ur arbetsgivarsynvinkel

shutterstock_156031883

Enligt statistiken anser 90 % av arbetsgivarna med erfarenhet av läroavtal att läroavtal är en investering för framtiden. Läroavtalet ger organisationerna kunnig och motiverad personal. I följande presenteras fördelar av läroavtalsutbildning ur arbetsgivarens synvinkel. Arbetsgivaren väljer självständigt läroavtalsstuderande enligt organisationens egna rekryteringsprinciper och värderingar. Det är viktigt att kunna matcha samtliga medarbetare med lämpliga arbetsuppgifter. Läroavtalsbyrån kartlägger arbetsuppgifterna och studerandens utgångsläge innan läroavtal tecknas och kan således fungera som stöd i beslutsfattandet.

Läroavtalsutbildningen anpassas enligt organisationens behov. Läroavtal kan därmed fungera som hjälpmedel och inkörsport då organisationen vill anställa nya medarbetare eller utbilda sin personal enligt specifika behov. Läroavtal tecknas också ofta i situationer där en anställd behöver utveckla sin kompetens för att kunna byta arbetsuppgifter inom organisationen.

Att utföra arbetsuppgifter “på riktigt” under kompetent handledning är en erkänd inlärningsform som gagnar både arbetsgivaren och -tagaren. Det har sagts att hela organisationens arbetssätt och -rutiner utvärderas i samband med att en medarbetare studerar på läroavtal.

Till skillnad från traditionell utbildning syns resultaten av läroavtalsutbildning direkt i organisationens vardag. Utbildningsprocessen planeras så att en möjligast stor del av inlärningen sker på arbetsplatsen. Närstudier etc. kan komplettera inlärningen, men grundprincipen är alltså att läroavtalsplatsen fungerar som bas både beträffande inlärningen och avläggandet av examen.

Läroavtalsbyrån stöder organisationen ekonomiskt genom att utbildningsersättning betalas. Organisationen kan dessutom ansöka om lönesubvention av Arbets- och näringsbyrån i samband med att läroavtal tecknas med nyanställda. Ansökan lämnas in innan ingående av arbets- och läroavtal.