Examenskommissionernas verksamhet

business_kikare_fragetecken

Examenskommissionerna har en central roll i fristående examenssystemet. Kommissionerna fastställer bedömningen av examinandernas yrkesskicklighet, ingår avtal med examensarrangörerna om anordnandet av fristående examen och utvecklar dessutom verksamheten i samarbete med bl.a. Utbildningsstyrelsen. Kommissionerna har även en övervakande roll beträffande examensarrangörerna och principerna för fristående examenssystemet samt behandlar rättelseyrkan som examinander skickar in beträffande bedömningen av yrkesskicklighet. Jag har suttit med i Examenskommissionen inom företagarbranschen och företagsekonomi sedan augusti 2010. De första tre åren var jag medlem och sedan augusti 2013 vice ordförande. Kommissionsmedlemmarna utnämns av Utbildningsstyrelsen utgående från fackorganisationers rekommendationer. I kommissionen representerar man alltså inte en examensarrangör eller ett företag, vilket en kommissionsmedlem alltid ska hålla i minnet när kommissionen fattar beslut. Systemets trovärdighetet lider nämligen direkt om kommissionsmedlemmarna inte klarar av att fatta objektiva beslut.

Det vanliga är att en kommission består av 6-8 medlemmar och ansvarar för 1-10 examensbenämningar. I vissa fall har externa skereterare anlitats och dessutom kan permanenta sakkunniga utnämnas. Ordinarie medlemmarna ska representera arbetsgivarna, arbetstagarna, lärarna och vid behov även självständiga yrkesutövare.

Det händer att man hör talas om kommissionerna som “en grå eminens” vars verksamhet utomstående egentligen inte har en inblick i. En av utmaningarna med kommissionsarbete är nämligen att samtliga kommissionsmedlemmar är förtroendevalda, vilket ofta leder till att kommissionerna på grund av tidsbrist inte har möjligheten att etablera en ständig dialog med sina examensarrangörer. Sedan några år tillbaka har dock tillsynsbesök hört till kommissionernas sysselsättningar, vilket har förbättrat kommunikationen och samarbetet med examensarrangörerna och speciellt de examensansvariga. Den övergripande målsättningen med tillsynsbesök är i vilket fall som helst, precis som namnet låter en förstå, att övervaka examensarrangörens verksamhet beträffande arrangemangen kring en fristående examen.

Kommissionens möten har en avgörande betydelse i beslutsfattandet. Det är rätt så ovanligt att en kommission inte fastställer bedömningen av en examinands yrkesskicklighet, men ingåendet av avtal om att ordna fristående examen behöver ibland behandlas på flera möten innan beslut kan tas. De flesta kommissioner håller möten enligt behovet, men det typiska är att ungefär 10 möten om året ordnas. Om kommissionen har utvecklingsprojekt på gång ordnas dessutom ofta inofficiella möten. Ett utvecklingsprojekt kan t.ex. gå ut på att utarbeta instruktioner för examensarrangörerna. Extra möten kan också behövas om kommissionen har blivit ombedd att ta ställning t.ex. till innehållet i examensgrunder som ska uppdateras.

Vissa kommissioner ordnar infotillfällen för sina examensarrangörer, medan andra har satsat på mera personlig kommunikation bl.a. i samband med tillsynsbesök. En väsentlig fråga beträffande kommunikationen är givetvis om kommissionen har möjligheten att besöka tillräckligt många examensarrangörer för att säkerställa att all väsentlig information når samtliga berörda parter.

Digitaliseringen av dokumentationen kring fristående examina har påverkat kommissionernas arbete väsentligt. Målsättningen är att kringå traditionellt pappersarbete så långt det är möjligt. Kommissionerna använder Utbildningsstyrelsens webbplattform Optima som administrativt verktyg.

Ytterligare information om kommissionernas verksamhet finns bl.a. på http://www.oph.fi/utbildning_och_examen/yrkesutbildning/examenskommissioner.