Eftis, framtidens arbetsplats inom en verksamhet som växer och utvecklas!

nv_dagis_collage

Fortbildningscentrum Prakticum deltar under detta år i ett EU-projekt med fokus på eftisverksamheten. Det är Sydkustens landskapsförbund som administrerar projektet som heter ”EftisKompetens - Kvalitet, kompetens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten”. Projektet är 1-årigt och skall lyfta fram olika exempel på hur morgon- och eftermiddagsverksamheten kan förverkligas på kommunal och lokal nivå. I projektet deltar förutom Prakticum också fem kommuner, Folkhälsan Syd, Barnavårdsföreningen i Finland och Axxell. Sydkustens landskapsförbund har jobbat med eftisutveckling sedan år 2000 och koordinerar den finlandssvenska verksamheten inom ett nationellt utvecklingsnätverk som Utbildningsstyrelsen upprätthåller. I höst är det exakt 10 år sedan morgon- och eftermiddagsverksamheten fick lagstiftning i vårt land. På svenska har vi under alla år satsat mycket på kompetenshöjande verksamhet i form av kurser och utbildning samt olika former av träffar, möten och inspirationsdagar för både ledare på fältet och de som ansvarar för verksamheten i kommunerna och hos serviceproducenterna. Samarbetet med yrkesläroanstalterna har varit starkt ända från början både för att locka obehöriga ledare till yrkesutbildning samt för att fortbilda de ledare som redan har en behörighet men vill fördjupa sin kompetens. Enligt de uppföljningar som gjorts har ca 70% av alla som jobbar på eftis en examen som ger behörighet. Omsättningen av personal är tyvärr ganska stor och det finns ännu mycket att göra för att förbättra arbetsförhållandena, hålla kvar arbetskraften och höja yrkesstatusen. Men eftisverksamheten växer kraftigt varje år och behovet av verksamheten ökar ständigt. Prognoser som gjorts gällande yrken som behövs i framtiden visar att behovet av eftis- och fritidsledare kommer att öka. Med projektet EftisKomptens vill också synliggöra eftisverksamhetens potential och styrka som en viktig del av barns vardag, fostran och lärande. Det är viktigt att de som jobbar på eftis är behöriga och jobbar målmedvetet med innehållet i eftisverksamheten. Genom möten med andra, kommunikation och utbyte av erfarenheter och idéer sker en viktig del av kompetensutvecklingen. Dessa möten mellan människor påverkar också faktorer som yrkesstolthet, självförtroende och ökad insikt och medvetenhet om sin egen roll som ledare och vuxen.

Eftisverksamheten har blivit etablerad och är idag en mera självklar del av skolvardagen, men att mycket ännu finns att göra. Eftisarna tillämpar i sin verksamhet mycket av det som förespråkas inom lärande idag: att utgå från barnens engagemang, utnyttja leken som resurs, arbeta tematiskt, ha normer och värdegrund i fokus, upplevelsebaserat lärande osv. Färdigheterna man jobbar med matchar också väl samhällets ökade krav på social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet och nytänkande. Lärandet på eftis har stor betydelse för barns fostran och utveckling och är ett mycket viktigt komplement till skolan och hemmet.

Jubileumsåret till ära har Sydkusten producerat en kortfilm om eftisverksamheten. Filmen gjordes en varm och solig vårdag i maj på Byllans och Kupans eftis i Karis. Filmen publicerades 29.8 och kan användas av alla som jobbar med eftisfrågor och vill presentera verksamheten på ett positivt sätt.

Läs mer om eftis och se på filmen på www.eftis.fi

Monica Martens-Seppelin utvecklingschef, Sydkustens landskapsförbund