Bedömning av yrkesskicklighet - hur fungerar det?

business_deal_skaka_hand

I lagen om yrkesutbildning (L 630/1998, 25 § 1 mom.) definieras bedömningen av studerande på följande sätt: Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning, arbete och kunnande skall bedömas mångsidigt. Den studerandes kunnande i grundläggande yrkesutbildning, liksom examensprestationerna i fristående examina, bedöms alltid i relation till kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna i examensgrunderna. Helt konkret bedöms yrkesskickligheten på arbetsplatsen via vanliga arbetsuppgifter på ett examenstillfälle.

Bedömningen av examenstillfälle sker som trepartsbedömning, medlemmarna i gruppen representerar arbetsgivare, arbetstagare och läroanstalten. I valet av bedömare bör respektive examenskommissions instruktioner bl.a. beträffande jäv tas i beaktande.

Examenstillfället

Examenstillfälle kallas de dagar när en vuxenstuderande/examinand som  avlägger en fristående examen visar sin yrkesskicklighet i arbete. Examenstillfället bedöms av en opartisk grupp som består av en person som representerar arbetsgivaren, en som representerar arbetstagaren och en som  representerar lärarna. En av de här tre personerna måste vara  examensmästare. Examensmästaren är den som känner till fristående  examenssystemet och som ansvarar för att bedömningen går rätt till och att all  dokumentation förs som är nödvändig för att bedömningen skall kunna skickas till examenskommissionen för fastställning. Bedömningsgruppen bedömer examenstillfället utgående från bedömningskriterierna för respektive  examensdel.

Examenstillfället sker oftast på den egna arbetsplatsen eller i anslutning till inlärning i arbete på en annan arbetsplats. Vid bedömningsmötet deltar även examinanden och framför alltid en självvärdering. När examinanden fått sin bedömning skickas den in som ett bedömningsförslag till examenskommissionen som består av folk från branschen som sedan fastställer bedömningen. När examenskommissionen fastställt bedömningen för samtliga examensdelar utfärdas också examensbetyget.

Bedömare

Arbetstagarrepresentant är en en person som jobbar t.ex. i samma team med dig under de dagar då du gör ditt examenstillfälle. Arbetstagarrepresentanten har läst och godkänt din plan för examenstillfället för att kunna bedöma att det är möjligt att genomföra på den arbetsplatsen och deltar i bedömningsmötet efter ditt examenstillfälle. Personen följer också med hur du jobbar och kan bedöma om planen motsvarar verkligheten.

Arbetsgivarrepresentanten skall vara i förmansposition eller ha liknande uppgifter. Arbetsgivarrepresentanten har läst och godkänt din plan och deltar i  bedömningsmötet efter ditt examenstillfälle.

Lärarrepresentanten är oftast den som också är examensmästare och tilldelas av Fortbildningscenstrum Prakticum.  Examensmästaren handleder dig med planen för examenstillfället och ska  godkänna den före examenstillfället. Examensmästaren, som är ”mästare på  fristående examenssystemet”, deltar i bedömningsmötet och informerar de andra bedömarna så att de vet hur bedömningen går till.

Bedömningsmöte

Efter ditt examenstillfälle blir din yrkesskicklighet bedömd av ett trepartsorgan som består av en arbetsgivar-, en arbetstagar- och en  lärarrepresentant. Bedömningsmötet går ut på att du gör en självvärdering och  sedan gör bedömarna tillsammans ett förslag på bedömningen som sänds till examenskommissionen för godkännande. Bedömarna kan också be dig komplettera examenstillfället. Då betyder det att det finns mindre brister i yrkesskickligheten som bedömarna ber dig rätta till och visa på nytt eller förklarar i text eller muntligt. Bedömarna ger vanligen tidsramarna och sätten för kompletteringen.

Rättelseyrkan

Om du tycker att bedömningen gått fel till eller är orättvis har du rätt att begära om rättelse till examenskommissionen inom 14 dagar efter att du via examensarrangören har fått information om examenskommissionens fastställda bedömning. Rättelseyrkan görs skriftligen via Fortbildningscentrum Prakticum.